Loading...
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Clinicaltrials.bg

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

A. Понятия:

  1. Clinicaltrials.bg (http://www.clinicaltrials.bg) е онлайн платформа – уеб сайт в Интернет, който дава възможност за ползване на различни услуги (опоменати в настоящите Общи условия). 2. Потребител е физическо лице, което визуализира на използваното от него устройство (компютър, мобилен телефон, таблет, лаптоп и други електронни средства) каквато и да е информация, намираща се на сайта от момента на визуализация до момента на окончателно прекратяване на достъпа до информацията. 3. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 4. Информация представлява както текстова информация (текстове, статии, коментари и други), така и мултимедийна информация (снимки, видео и други). 5. Услуги без регистрация са тези услуги, които за преглеждане не изискват потребителя да се регистрира. 6. Услуги с регистрация са тези услуги, които за преглеждане изискват потребителя да се регистрира. 7. IP Адрес е уникален индентификационен номер, който позволява локализиране в интернет на компютър, интернет страница или ресурс. Позволява локализирането на Регистриран потребител в глобалната интернет мрежа. 8. Злоумишлени действия са действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Изпращане на нежелана поща, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага, добиване на информация чрез незаконни действия, повреждане или разрушаване на информационни масиви, инсталиране на вируси или извършване на действия, които могат да се класифицират като престъпление или нарушаване на българското законодателство. 9. Уеб страница е съсавна или обособена част от уеб сайт. 10. Регистриран потребител е ПОТРЕБИТЕЛ, който ползва услуги, за които се изисква регистрация. 11. Не регистриран потребител е ПОТРЕБИТЕЛ, който ползва услуги, за които не се изисква регистрация. 12. Парола е комбинация от букви, цифри или знаци, която служи за достъп до профила на Регистрирания Потребител. 13. Потребителско име е избраното име от Регистрирания потребител, с което той се отличава от останалите Регистрирани потребители. 14. Потребителски профил е обособена част от уеб сайта clinicaltrials.bg, която съдържа информация за Регистрирания потребител, изисквана при неговата регистрация. 15. Уебсайт/сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTPs или друг стандартизиран протокол, което съдържа текст, картина, изображение, файлове и други ресурси. 16. Услуги са Услугите, предоставяни посредством clinicaltrials.bg. 17. Услугите, предоставяни посредством clinicaltrials.bg са напълно безплатни. Предоставяните услуги на Регистрирани потребителите и не регистрирани потребители, са възможност за намиране на клинично изпитване, провеждащо се на територията на България; достъп до публикувана информация; новини и други услуги, предмет на непрекъснато допълнение и развиване. Услугите са напълно безплатни за потребителите. Конкретните услуги са описани на съотвените Интернет страници в clinicaltrials.bg

B. Кога се прилагат Правилата за ползване на сайта:

  1. Правилата за ползване на сайта се прилагат по отношение на всяко лице (Потребител) от момента, в който на използваното от него устройство се визуализира каквато и да е информация, поместена на сайта, до момента на окончателното прекратяване на достъпа му до инфорамцията. 2. Лица, които не са съгласни да бъдат обвързани с настоящите Правила за ползване на сайта, нямат право да използват сайта и информацията намираща се в него. 3. Настоящите правила за ползване на сайта, могат да бъдат променяни.

C. Права на интелектуална собственост:

  1. Правата на интелектуална собственост по отношение на поместените на сайта обекти на права принадлежат на техните носители. Всяко използване на такива обекти се счита за нарушение на правата и може да доведе до наказателна отговорност. Clinicaltrials.bg не претендира за право на собственост върху клиничните изпитвания публикувани в сайта. Те са снети от www.clinicaltrials.gov и се обновяват на определен период от време, който бива отразен. Clinicaltrials.bg отразява това с бутона “Научи повече! Попитай личния си лекар, с кого да се свържеш за да се информираш по-добре!“ като използва препрадка към уеб страницата на клиничното изпитване. 2. Без изричното съгласие на носителя на правото, Потребителя няма право да: - Разпространява информацията, да я преработва, да я изменя, да я превежда и да осъществява други изменения върху нея. - „Интелектуална собственост“ биват научни текстове, изобретения във всички дейности на човешката дейност, научни открития, марки, търговски наименования и други.

D. Услуги без регистрация.

  1. Всеки Потребител има право да ползва сайта и информацията в него единствено като: - възприема сензорно (визуално и звуково) информацията на сайта. - да разпространява текстове само след предварително изрично съгласие от страна на clinicaltrials.bg - да поставя Електронна препратка (хайперлинк) към clinicaltrials.bg - да изразява лично мнение под статии в сайта под формата на коментари, където това е приложимо. 2. Потребителят се задължава да не използва сайта и инфорамцията в него по следните начини: - За пропагандиране на идеи, насочени към общественоопасни деяния, обявени от закона за наказуеми; - За пропагандиране на идеи и/или деяния, насочени към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и други; - В нарушение на общоприетите морални норми и обществения ред; - По начин, по който се разкриват личните данни на трето лице; - За разпространяване на порнография или на еротично съдържание с участие на или предназначени за лица под 18 (осемнадесет) години или лице, което излглежда такова. - Чрез прикриване на самоличността си посредством използване на име на трето лице.

E. Услуги с регистрация:

  1. Единствено Регистриран потребител може да ползва услугите с регистрация. 2. Чрез създаване на Регистрация (Профил) Потребителя: - Придобива име на Регистриран Потребител и Парола, с които се отличава и идентифицира. - Получава право да ползва УСЛУГИТЕ с регистрация съобразно тези Правила за Ползване. - Регистрирания потребител се задължава да не предоставя на трети лица достъп до своята Парола до сайта. Регистрирания потребител се задължава незабавно да уведоми clinicaltrials.bg на e-mail: info@clinicaltrials.bg, в случай, че трети лица имат достъп до използваната от него Парола или има съмнения за това, както и да предприеме действия за преустановяване на такъв достъп. Всякакви действия, извършени името на Регистрирания потребител, се смятат за извършени от него. - Регистрирания потребител се съгласява да получава електронни съобщения по електронната си поща, свързани с ползването на услугата.

F. Права и задължения на онлайн платформата Clinicaltrials.bg

  1. Clinicaltrials.bg предоставя услигите във вида, в който са. Clinicaltrials.bg има право едностранно да променя услугите, които предоставя или да прекрати предоставянето им, без да уведомява за това Потребителите. 2. При поискване на компетентен държавен орган, в случаите и при реда, установени със закон, онлайн платформата Clinicaltrials.bg е длъжна да предостави данни отностно Потребителя. 3. В случай, че узнае или бъде уведомено, че Потребителя нарушава Правилата за ползване, Clinicaltrials.bg се задължава да предприеме действие за преустановяване на нарушението като премахва потребителя от уеб страницата. 4. Clinicaltrials.bg има право: - да отказва или премахва регистрация, да преустановява достъпа до информация на Потребителя, в случай, че Потребителя наруши установените Правила за ползване, или когато това се изисква от компетентен орган поиска това. - Да изпраща електронна поща до Регистран потребител, на посочения от него e-mail адрес, свързана с ползваната от него услуга. 5. Clinicaltrials.bg твърдо насръчава всеки потребител, ползваш услугите на сайта, да се консултира с лекувашия си лекар и да не предприема самосиндикално каквито и да е било действия засягащи неговото здравословно състояние. 6. Услугите предоставяни в clinicaltrials.bg са с напълно информативна цел. По никакъв начин не целят насърчаване на потребителите към участие в клинично изпитване поради етични и морални принципи. Потребителите ползващи услугите на clinicaltrials.bg напълно разбират това и декларират, че са съгласни с всички опоменати точки в Общите условия.

G. Декларации:

  1. Всеки Потребител декларира, че създава, че инфорамцията, в сайта: - Следва да се приема независимо от източника й; - Може да съдържа субективно отношение на автора или на трето лице; - Има шанс тя да не бъде изцяло или отчасти точна или непълна. - Има шанс тя да не е актуална към момента, в който Потребителят я вижда.

H. Ограничена отговорност от страна на clinicaltrials.bg.

  1. Clinicaltrials.bg не дължи на Потребителя или на трето лице каквито и да е било обезщетения в случай: - На вреди (независимо от вида им), настъпили, при действия или бездействия на увреденото лице или на трето лице в резултат на предприемане на поведението на накое от лицата, съобразено с инфорамция, поместена на сайта; - На вреди (независимо от вида им), възникнални във връзка с използване на друг ресурс винтернет, към който води връзка (хайперлинк) от този сайт - Че устройството чрез което се използва сайта, бъде увредено от компютърна програма, която се разпространява автоматично и против волята или без знанието на ползващите компютърните системи лица и е предназначена за привеждане на компютърни системи или компютърни мрежи в нежелани от ползващите ги състояние или в осъществяване на нежелани резултати. - На вреди (независимо от вида им), възникнали във връзка със загуба на информация, поместена от ползвателя на сайта, включително, но не само при прекратена регистрация или при ограничен или прекратен достъп до цялата или част от информацията на Потребителя. 2. Clinicaltrials.bg не отговаря за съдържанието на информацията или за дейността на Потребителя. 3. Изпитванията визуализирани в платформата по никакъв начин не се рекламират, не се стимулира предписването, продажбата или употребата на лекарствени продукти.

I. Кореспонденция

На е-мейл адрес: info@clinicaltrials.bg поддържан от clinicaltrials.bg, всеки Потребител може да сигнализира за констатирани нарушения на Правилата за ползване на сайта от страна на трето лице.